10.03.2023

Откриване
Представяне на платформа за синдикирано тестване на биомаркери
Иван Евстатиев (Pharma Works)
Риск-обусловена терапия при HR+, HER2- ранен рак на млечната жлеза
д-р Мила Петрова
Адювантна терапия при HR+, HER2-, ранен рак на мл. жлеза с ангажиране на аксиларни лимфни възли
д-р Ростислав Манев
Дискусия: Първият и единствен CDK4 & 6 инхибитор с доказана полза при намаляване на риска от рецидив и мет. з-е в комб-я с ET
Имат ли роля PARPi при пациенти без DDR?
проф. Георги Момеков
PAOLA 1: Надежда, превърната в реалност
д-р Светлана Ганчева
Destiny Breast-03: науката, която променя съдби
д-р Антоанета Томова
Пробив на таргетна терапия в ранен EGFRm+ НДРБД
доц. д-р Елеонора Димитрова
Нови научни доказателства за дългосрочни ползи – надежда за пациентите с ЕС-ДРБД
д-р Таня Златанова
Дискусия: Н3: Наука, Новост, Надежда
Нови хоризонти в непосрещнатите нужди на пациентите с BRAF мутирал мет. КРК
доц. д-р Николай Цонев
Нови хоризонти в непосрещнатите нужди на пациентите с BRAF мутирал метастатичен колоректален карцином
д-р Мила Петрова
Нови хоризонти в непосрещнатите нужди на пациентите с BRAF мутирал метастатичен колоректален карцином
д-р Антоанета Томова
Дискусия: Нови хоризонти в непосрещнатите нужди на пациентите с BRAF мутирал метастатичен КРК
Съвременни терапевтични подходи при НДКБД в ерата на III поколение ALK-TKI
д-р Мила Петрова
Дискусия: Иновативни терапии при високорискови пациенти с онкологични заболявания
Рационалност на имунотерапията при тумори на гастроинтестиналния тракт
доц. д-р Николай Цонев
OPDIVO днес: Адювантно лечение при резециран рак на хранопровода и гастроезофагеалната връзка
д-р Габриела Райчева
Нова възможност за л-е с имунотерапия при плоскокл. карцином на хранопровода: доказ. на 1-ва и посл. линия
д-р Надежда Митева
OPDIVO + химиотерапия: авансирал рак на стомаха, гастроезоф. преход и езофагеален аденокарцином
д-р Добринка Стоилова
Злокачествен мезотелиом на плеврата: за първи път двойна имунотерапия с OPDIVO+YERVOY на 1-ва линия
д-р Марин Канарев
Дискусия: Нови хоризонти на имуноонкологично лечение с OPDIVO
Реализиране на потенциала на прецизната медицина при пациенти с рак на белия дроб
доц. д-р Николай Цонев
TUKYSА: Нов стандарт при HER2+ рак на гърдата
д-р Антоанета Томова

11.03.2023

Изчерпателно геномно туморно профилиране чрез секвениране (NGS) на онкогени
д-р Теодор Замфиров
Радионуклидно лечение на злокачествени костни заболявания – палиативно или лечебно
д-р Манфред Фишер
Диагностика и оперативно лечение на рака на уротела
проф. д-р Марин Георгиев
Регистрационно проучване на PADCEV EV-301
д-р Мила Петрова
Дискусия: Актуални терапевтични възможности при уротелиалния рак
Увеалният меланом – най-честото рядко онкологично заболяване при офталмолога
д-р Лилит Андреаси Шахинян
Мобилизиращи имунитета моноклонални Т-клетъчни антиракови рецептори (ImmTAC®)
д-р Владимир Канарев
Нови индикации на lenvatinib при лечение на Ендометриален карцином
д-р Светлана Ганчева
Нови индикации на lenvatinib при лечение на Бъбречно-клетъчен карцином
д-р Антоанета Томова
Адювантно лечение с Tecentriq при пациенти с ранен НДРБД
д-р Мила Петрова
Ролята на Rozlytrek▼ при л-то на NTRK поз. солидни тумори и предизв. на тумор-агностичния подход
д-р Антоанета Томова
Phesgo-ползи за пациентите и здравната система отвъд ефикасността
д-р Антоанета Томова
Дискусия
Pembrolizumab – нова тер. възможност за лечение на 1-ва линия авансирал карцином на маточната шийка
д-р Добринка Стоилова
Л-е на пациенти с повишен риск от рецидив при пациенти с бъбречно-клетъчен карцином след нефректомия
д-р А. Томова
Pembrolizumab – ключ към лечението на пациенти с Тройно негативен карцином на млечната жлеза
доц. д-р Желязко Арабаджиев
Дискусия: Pembrolizumab – повече възможности за вашите пациенти с новите реимбурсирани индикации
Kisqali (ribociclib) – новости от SABCS 2022
д-р Владимир Канарев
Повече и по-качествен живот с Kisqali (ribociclib): пациентски популации
д-р Ростислав Манев
Piqray (alpelisib) – нова възможност за пациентите с HR+/HER2- метастатичен рак на гърдата
д-р Мила Петрова
Дискусия: HR+/HER2- метастатичен рак на гърдата: развитие и надграждане на терапевтичния континиум
Откриване: Социална значимост и епидемиология на простатния карцином
проф. д-р Асен Дудов
Преглед на препоръките за лечение
д-р Светлана Ганчева
NUBEQA®
д-р Владимир Канарев
Дискусия: Напредък в лечението при простатен карцином
Кръгла маса “Медиаторите за рака – без клишета, страх и стигма”

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!