Българското онкологично научно дружество и Националният онкологичен алианс изразяват своята подкрепа към решението на Европейския здравен съюз за въвеждане на нов подход към ранно откриване на ракови заболявания.

Инциативата е част схемата на ЕС за скрининг на рака и по-конкретно Европейския план за борба с рака и цели увеличаване броя на скринингите, като се обхванат повече целеви групи и повече ракови заболявания. Според информацията, спусната от Европейската комисия на 20 септември 2022 г., този нов подход, който е основан на най-новите налични научни разработки и данни, ще улесни държавите членки да гарантират, че до 2025 г. съответен скрининг се предлага на 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво и ректума. Освен това съгласно новата препоръка се разширява обхватът на масовия организиран скрининг, така че да включва и ракa на белите дробове, простатата и, при определени обстоятелства, стомаха.

Данни на Европейската комисия от 2020 г. сочат, че заболяемостта от рака на гърдата, маточната шийка, дебелото черво, белите дробове, простатата и стомаха формира 54.3% процента от заболяемостта от всички ракови заболявания, докато смъртността от същите тези заболявания формира 51%. Обхватът на скрининговите програми понастоящем варира значително в държавите-членки на ЕС, като участието в тях е намаляло значително поради пандемията от COVID-19. Милиони души не са преминали жизненоважни скринингови тестове, което потенциално компрометира шансовете им за ефективно лечение.

Предложеният нов подход ще замени досегашната практика от над 20 години. С актуализирането на препоръките са предвидени и допълнителни средства за държавите-членки на ЕС – 38,5 милиона евро в рамките на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт Европа“ и 60 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“. Предвижда се и допълнително финансиране по други програми и фондове.

Този нов подход несъмнено ни дава надежда, че най-после имаме шанс да обърнем негативната тенденция по отношение на заболяемостта и смъртността от рак. Скрининговите програми имат ключова роля в проекта на Националния план за борба с рака в Република България 2030, който беше официално представен от Министерство на здравеопазването през юли месец тази година. С колегите от работната група на МЗ и от Националния онкологичен алианс посветихме месеци усилен труд, за да можем да предложим работещи модели на скринингови програми като част от плана. Вярвам, че посредством мерките, предвидени в инициативата на Европейската комисия, и разбира се, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в България, за първи път имаме възможност да постигнем добро покритие на скрининговите програми, предлагайки актуализиран подход и по-добър достъп до тях. Редовният систематичен мониторинг през Европейската информационна система за рака и Регистъра на неравенствата при раковите заболявания, от своя страна, ще допринесе за това да имаме по-добра картина и проследяемост на развитието на скрининговите програми за рак в страната.“, сподели проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество и на Националния онкологичен алианс.

Можете да се запознаете по-подробно с предложения нов подход ТУК

 

За Националния онкологичен алианс:

Националният онкологичен алианс е създаден по инициатива на Българското онкологично научно дружество. Той е политически и икономически неутрален субект, включващ 27 научни, съсловни, пациентски и други неправителствени организации. Неговата цел е въвеждането на Европейския план за борба с рака и текущата работа по неговото адаптиране за страната ни.


 

Bulgarian Cancer Scientific Society and the National Oncology Alliance in support of the EC’s new approach to early cancer detection

 

The Bulgarian Cancer Scientific Society and the National Oncology Alliance express their support for the European Health Union’s decision to introduce a new approach to early cancer detection.

The initiative is part of the EU Cancer Screening Scheme as well as Europe’s Beating Cancer Plan and the objective of the proposed recommendation is to increase the number of screenings, covering more target groups and more cancers. According to information released by the European Commission on September 20, 2022 this new EU approach, based on the latest available scientific developments and evidence, will support Member States ensuring that 90% of the EU population who qualify for breast, cervical and colorectal cancer screenings are offered such screening by 2025. The new recommendation also expands population-based organised cancer screening to include lung, prostate and, under certain circumstances, gastric cancers.

European Commission’s data from 2020 indicate that the incidence of breast, cervical, colon, lung, prostate and stomach cancer forms 54.3% of the incidence of all cancers, while the mortality from these same diseases forms 51%. The coverage of screening programs currently varies widely across EU Member States, and participation in them has declined significantly due to the COVID-19 pandemic. Millions of people have not had vital screening tests, potentially compromising their chances of effective treatment.

The proposed new approach will replace the current one, which is in place for over 20 years. Financial support for the roll out of the new recommendations is available, with €38,5 million committed under the EU4Health Programme and €60 million under Horizon Europe. In addition, the Commission will propose additional funding for cancer screening under the 2023 EU4Health programme. Further support can also be provided from the European regional, cohesion and social funds.

This new approach certainly gives us hope that we finally have a chance to reverse the negative trend in cancer incidence and mortality. Screening programs have a key role in the project of the National Beating Cancer Plan in the Republic of Bulgaria 2030, which was officially presented by the Ministry of Health in July this year. We devoted months of hard work with our colleagues from the Ministry of Health and the National Oncology Alliance to be able to propose working models of screening programs as part of the plan. I believe that through the measures provided in this initiative of the European Commission, and of course, in close cooperation with all stakeholders in Bulgaria, for the first time we have the opportunity to achieve good coverage of screening programs, offering an updated approach and better access to them. Regular systematic monitoring through the European Cancer Information System and the Cancer Inequalities Registry will, in turn, contribute to having a better picture and traceability of the development of cancer screening programs in the country.“, shared Prof. Dr. Assen Dudov, chairman of the Bulgarian Cancer Scientific Society and the National Oncology Alliance.

You can find more information on the new approach HERE.

 

About the National Oncology Alliance:

The creation of the National Oncology Alliance was initiated by the Bulgarian Cancer Scientific Society. It is a politically and economically neutral entity comprising of 27 scientific, social, patient and other non-governmental organizations. Its purpose is the introduction of Europe’s Beating Cancer Plan and the ongoing work on its adaptation for our country.

 

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!