XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ 2016

Националната конференция по медицинска онкология е най-големият годишен форум в областта на медицинската онкология, както и тясно свързаните с нея други два основни метода за лечение на рака – хирургия и лъчелечение.

Тя събира лекари-специалисти от цялата страна (онкологичната мрежа) както и по традиция чуждестранни лектори. Акцентите на конференцията са както новостите в лечението на рака – иновативни лекарства, разширяване на индикациите на утвърдени в практиката лекарства, таргетно лечение и т.н., така и интересни клинични случаи както и чисто практически проблеми в ежедневната работа на колегията.

Важна част от събитието е и ежегодното актуализиране на „Медицинските стандарти за лечение на солидни тумори при възрастни”, които са приети от Министерството на здравеопазването и НЗОК, като база за реимбурсирането на медицинската онкология.

Традиционно се обсъждат и изготвят становища и по отношение на нормативната база засягаща медицинската онкология и чисто практическите механизми за предписването на онкологичните лекарства и конкретиката при лечението на онкологичните заболявания.

Date

апр. 07 - 10 2016
Изтекъл!

Time

Цял ден

Българският сайт за онкология

Българският сайт за онкология е разработен в сътрудничество с най-голямото и активно сдружение в областта на онкологията в България – Българското онкологично научно дружество.
Основна цел при създаването на интернет сайта беше чрез него да получите актуална, интресна и полезна информация свързана с рака и лечението му, да получите достъп до Националната научна периодика за онкология и онкохематология

Списание БОНД

Списание на Българското онкологично научно дружество, както и до последните Стандарти за лечение на солидните тумори, изработени от БОНД и приети от Институциите като основа за реимбурсиране на лекарственото лечение на рака и съответно за изработването на Фармако-терапевтично ръководство за лечеине на рака от НСЦРЛП.

БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО

София 1463, ПК 150
bcss@abv.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БОНД

София 1463, Пощенска кутия 101
проф. д-р Асен Дудов
adudov@abv.bg